Past Presidents of The Indian Association of Virginia

Name Year
Archibald H. Benson 1961
Archibald H. Benson 1962
Archibald H. Benson 1963
K. K. Gupta 1964
K. K. Gupta 1965
B. S. Subramanium 1966
Archibald H. Benson 1967
Archibald H. Benson 1968
S. B. Prakash 1969
Harmohindar Bawa 1970
N. K. Bhandari 1971
Archibald H. Benson 1972
Satya Acharia 1973
Merlin Tiwari 1974
T. K. Somnath 1975
Merlin Tiwari 1976
R. S. Ramchandran 1977
Pankaj Shah 1978
Vinay Sharma 1979
Shankar Popli 1980
K. Thek 1981
Archibald H. Benson 1982
Merlin Tiwari 1983
Chaya Jain 1984
Rana Singh 1985
V. Nanjundaram 1986
Syed Hyder, Jr. 1987
Tapan Majumdar 1988
Chaya Jain 1989
Narasimhachari N. 1990
Bonosree Sen 1991
Gollakota Jagannadham 1992
Brij Mago 1993
Praveen Khilnani 1994
Praveen Khilnani 1995
Anil Jain 1996
Dilip Sen 1997
Krishan Rana 1998
Alka Dhakar 1999
Ram Gupta 2000
Bhanu M. Evani 2001
Surya P. Dhakar 2002
Bina Shah 2003
Rajendra Dubey 2004
Probodh Chiplunkar 2005
Chetan Mehta 2006
Rakesh Gupta 2007
Merlin Tiwari 2008
Surya P. Dhakar 2009
Ram Pai 2010